ارتباط

ایمیل مدیر کانون dabir@gilanpoem.ir

ایمیل روابط عمومی کانون public@gilanpoem.ir

ایمیل دبیرخانه کانون dabirkhane@gilanpoem.ir

ایمیل هیئت موسس moases@gilanpoem.ir