راهنمای منابع مرجع

●عدد داخل پرانتز شماره جلد کتاب میباشد مانند (۹)

●عدد به حروف بخش کتاب میباشد مانند (۹)دو یعنی جلد نهم بخش دوم

ادبیات معاصر ایران (ابراهیم دلیری مالوانی)ا.م
خلاصه الافکار ( ابوطالب تبریزی اصفهانی فرزند حاج محمد بیگ خان )ابوطالب
آتشکده ( لطفعلی بیک آذر )آتشکده
هفت آسمان ( آغا احمد علی )احمد علی
دانشمندان و سخن سرایان فارس (محمد حسین رکن زاده آدمیت)آدمی
سخنوران ایران در عصر حاضر (محمد اسحاق)جلد اولاسحاق
اسماءالمولفین و آثارالمصنفین (اسماعیل باشا البغدادی)اسماعیل
طبقات اکبری ( خواجه نظام الدین احمد )اکبری
آناهیتا (ابراهیم پور داوود)آناهیتا پ
شام غریبان ( لچمهی زاین شفیق اورنگ آبادی )اورنگ
تاریخ ادبی ایران (ادوارد براون)ترجمه علی پاشا صالح ، علی اصغر حکمت ، رشید یاسمیبراون
سخنوران نامی معاصر(سید محمد باقر برقعی)برقعی
الذریه الی تصانیف الشیعه (آقا بزرگ الطهرانی)بزرگ
بستان السیاحه ( حاج زین العابدین شیروانی << تمکین >> )بستان
شمع انجمن ( امیرالملک سید محمد صدیق حسن خان بهادر ۱۲۹۳ )بهادر
تذکره شعرای قرن اول بهائی ( نعمت الله ذکائی بیضائی ) ت.ب
تذکره الشعرا و نویسندگان و داشمندان گیلان(داوود حقیقت)ت.دح
تاریخ گیلان (عبدالفتاح فومنی)ت.گیلان
تاریخ علماء و شعرای گیلان[تذکره شمس](حسن شمس گیلانی)تاریخ
تاریخ روابط ایران و عراقتاریخ راع
حدیقه الشعرا ( احمد بن ابی الحسن شیرازی ) نسخه خطی کتابخانه خصوصی آقای جعفر السلطان قرایی)حدیق
خزانه ی عامره ( غلامعلی آزاد بلگرامی)خ.ع
شعر معاصر ایران (هرمز خبیر)خبیر
تذکره الشعرای معاصر ایران (سید عبدالحمید خلخالی)خلخالی
صحف ابراهیم ( علی ابراهیم خان خلیل )خلیل
شعرای معاصر ایران(موسسه مطبوعاتی خورشید)۱۳۲۸خورشید
سفینه الخشگو (خوشگو)نسخه خطی کتابخانه سپهسالار به شماره ردیف ۲۷۲۴خوشگو
دیوان حماسه تنهایی اثر مهین سکندرید.ح.تنهایی
دریای گوهر جلد سوم چاپ دوم ( دکتر مهدی حمیدی )دریا
هفت اقلیم ( امین احمد رازی )رازی
ره آورد گیل (یادنامه پورداوود سال نخست شماره یکم اسفند ۱۳۸۲)ره گیل
ریاض الجنه(ابن عبدالرسول الحسینی الزنوزی التبریزی محمدالموعود بالحسن)زنوزی.ر
سرو آزاد (غلامعلی آزاد بلگرامی )س.آ
سخنوران نابینا(علی اکبر مشیر سلیمی)س.نابینا
قاموس الاعلام (شمس الدین سامی )سامی
تحفه العالم ( میر عبدالطیف خان شوشتری )شوشتری
روز روشن (محمد مظفر متخلص به صبا)صبا
داستان دوستان(محمد علی صفوت)۱۳۱۸صفوت
تذکره طلعت(طلعت عنقا)طلعت
صبح گلشن ( سید علی حسن خان صاحب بهادر حسینی قنوجی بخاری)ع.ح
شعرای ایرانی نژاد در شبه قاره ( مجله هلال ، جلد یازدهم ، شماره ۲)( خواجه عبدالحمید عرفانی )عبدالحمید
لباب الباب (محمد عوفیعوفی
غزاله های غزل (رحمت موسوی)غ.م
فرهنگ سخنوران (دکتر خیام پور)ف.خیام
فرهنگ اعلام سخن(سه جلدی ) حسن انوریف.س
آثار عجم(فرصت شیرازی)فرصت
تاریخ ادبیات ایران(بدیع الزمان بشرویه یی خراسانی)فروزانفر.سل
منتخب التواریخ (عبدالقادر بن ملوک شاه بدوانی )قادری
نتایج الافکار ( محمد قدرت الله گوپاموی _ قدرت )قدرت
کلمات الشعرا (محمد افضل سرخوش)ک.س
گیلان در قلمرو شعر و ادب (ابراهیم فخرایی)گ.ف
گفتگو (انتشارات فرهنگ ایلیا)۱۳۹۵گفتگو
گلزار سپهر ( کیومرث سپهر )گلزار
مآثرالکرام ( غلامعلی آزاد بلگرامی )م.الکرام
مدخل پور داوود در دائره المعارف بزرگ اسلامیمدخل پ
ریحانه الادب(محمد علی مدرس تبریزی خیابانی)مدرس
مرآت جهان نما ( محمد بقای سهارنپوری )مرآت
مولفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تا کنون (خان بابا مشار)مشار
طرایق الحقایق(معصومعلی نعمت الهی شیرازی)معصوم
فرهنگ فارسی (پنج جلدی)دکتر محمد معینمعین
مرآه الفصاحه(شیخ مفید بن میرزا نبی شیرازی – داور)نسخه خطیمفید
میخانه ( ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی )میخانه
تذکره الحسینی ( میر حسینی دوست سنبهلی )میر
نجوم السماء ( مولوی میرزا محمد علی کشمیری اصل )نجوم
تذکره الشعرا ( محمد طاهر نصر آبادی اصفهانی )نصر
مآثر رحیمی ( ملا عبدالباقی نهاوندی )نهاوندی
خیرالبیان ( شاه حسین بن ملک غیاث الدین محمود سیستانی (هادی) )هادی
ریاض العارفین(رضا قلی هدایت)هدایت.ر
مجمع الفصحا(رضا قلی هدایت)هدایت.م
ریاض الشعرا ( علیقلی خان داغستانی _ واله )واله
ادبیات معاصر( رشید یاسمی)یاسمی