شیخ علی لاهیجی

شیخ علی لاهیجی ملقب به فایز برادرزاده عبدالرزاق لاهیجی از اکابر عصر خود در علوم بوده اطلاعات بیشتری از روی در دسترس نیست به جز این که احتمالاً به همراه ابوالفتح در هند سر می کرده.

چند اثر از ایشان:

 زعالم فارغ است آن دل که مجذوب الهی شد 
 شود کوتاه دست غیر از ملکی که شاهی شد 
 مرا دامن کشان طوفان عشق آورده تا کویش 
 خوشا خاکی که سوی دجله با سیلاب راهی شد

***********************************  
  
  همچو ساحل نکشم منت خشک از پی آب 
 که چه عمریست که  لب بر لب دریاست مرا 
  
**********************************
  
 فایز تا چند شکوه  از بیجایی 
 باید که به گوشه قناعت آیی 
 تا کی میریزی آبرو از پی نان 
 تا چند از این گدایی و سقایی 

منابع:

تاریخ ۳۱