علی اکبر مرادیان گروسی

استاد علی اکبر مرادیان گروسی از بزرگان زبان و ادبیات گیلکی می باشند که در فایلی که در ادامه خواهد آمد توضیحاتی در مورد ایشان ارائه میشود