گفت و شنودها – فصل اول

قسمت اول – علی اکبر مرادیان گروسی

قسمت دوم- علی اکبر مرادیان گروسی

قسمت سوم – علی اکبر مرادیان گروسی

قسمت چهارم – محمد فارسی

قسمت پنجم – محمد فارسی

قسمت ششم – محمد فارسی