برهان الدین میر منصوری

دکتر برهان الدین میر منصوری در سال ۱۲۹۲ شمسی در رشت چشم به جهان گشودند پدر ایشان میر منصور هدی از نوادگان میر منصور طبیب حکیم باشی معروف گیلان بودند وی پزشکی قابل بود که در کنار طبابت از ذوق و استعداد شاعرانه نیز بهره می برد او تحصیلات ابتدایی و متوسطه اش را در مدرسه شرف تهران گذراند و از دانشگاه مرکز به دریافت دکتری پزشکی نائل آمد وی از نوجوانی شعر سرودن را آغاز نمود میر منصور هدی وی را از شعر گفتن منع می نمود اما وی به دلیل استعداد درخشان در این عرصه و نیز اساتیدی چون ((احمد ادیب پیشاوری ))که از رفقای پدر نیز بود و اصلاً به همین دلیل هفتگی به خانه آنها می رفت این کار را ادامه داد وی مدتی نیز معاون بهداری گیلان بود

چند اثر از ایشان

در ره دوست چو مردانه کسی برخیزد

 از دل و جان و سر اندر نفسی برخیزد

خبر از مرغ دلم نیست ولی هر سحری

 ناله ای زار و حزین از قفسی برخیزد

 کفر اندر بر ایمان چه کند عرض وجود

 بر سیمرغ فلک چون مگسی برخیزد

 کن مشام دل و جان از گل عرفان خوشبو

 بوی مطبوع نه از طبع خسی برخیزد

 گرکس اندر ره حق کار ز اخلاص کند

 بهر تفتیش کجا بازرسی برخیزد

 عشق  می ورز چو برهان و قوی باش و مترس

 از بد اندیش که چون بوالهوسی برخیزد

******************************

چو بنگری به حقیقت تمام رهگذریم

نشاید آنکه جهانرا دگر به بد سپریم

 نباید آنکه به بیداد و اهل آن گرویم

که بندگان خداوندگار دادگریم

 سزاست آن که به نفع عموم کار کنیم

 به کار مردم صالح ز جان و دل نگریم

 چه نغز گفت بوقت نشاندن شجری

 مجربی بجوانی که ما ز یک گهریم

 بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خوردند

 چو بنگری همه برزیگران یکدگریم

**************************************

نباید عهد و پیمان را شکستن

نشاید قلب یاران را شکستن

 چرا بستی تو با ما عهد یاری

 اگر می خواستی آن را شکستن

 نگار نازنینا از تو خواهم

 سر بدخواه ایران را شکستن

 قیامی ‌کن که خواهم از قیامت

 قد سرو گلستان را شکستن

 بدانایان مدد فرما که باید

صف نااهل و نادان را شکستن

 به نیروی خداوندان ایمان

 گروه ضد ایمان را شکستن

زخوان میهن ای برهان حرام است

نمک خوردن  نمکدان را شکستن

منابع:

گ.ف۵۸

غ.م۵۱