محمد صادق تشکری سیاهکلی ( خاتم )

از زندگی ایشان اطلاعاتی در دسترس نیست

تحقیقات میدانی در اینباره ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه اطلاعات از این شاعر این صفحه به روز خواهد شد

چند اثر از ایشان

ترا تا جعد مشکین فام مشك آسان نمیگردد
دل شوریدہ عاشق چنین رسوا نمی گردد
 نمیدانست بازرگان بهای حسن يوسف را
 که کس همچون زلیخاواله و شیدانمی گردد
 نشان عاشق و معشوق راخودعشق می داند
که هرمعشوق وعاشق،وامق و عذرا نمی گردد
 زتنهایی پریشان ، روبه صحرا می نهم آری
که هرکس مجمعی دارد پی صحرا نمی گردد
گریزازیار بد،وزصحبت ناجنس دوری کن
چو هرگز سم مهلك،جان من حلوا نمی گردد
 همای طبع کس رانیست ره درحد اوصافش
که هرگز قطره گرد صحبت دریا نمی گردد ی
مکن خاتم به وصل ما ، طمع درجنت المأوی
که هرگز عاشق صادق پی مأوا نمی گردد

منابع:

غ.م۱۱۳